Влез в акаунта си

Правото на образование : състояние по света

Състояние на правото на децата на образование по света

Днес образованието остава недостъпно право за милиони деца по света. Повече от 72 милиона деца в начална образователна възраст не посещават училище, Аvigea а 759 милиона възрастни са неграмотни и нямат необходимата информираност, за да подобрят както своите условия на живот, така и тези на децата си.

Причини за липсата на образование

Маргинализация и бедност

За много деца, които все още нямат достъп до образование, това се дължи на продължаващото неравенство и маргинализация.

Както в развиващите се, така и в Септември – Дейности и манипулации в градината развитите страни децата нямат достъп до основно образование поради неравенство, което се дължи на пола, здравето и състезателна математика 2 клас културната идентичност (етнически произход, език, религия). Тези деца се оказват в периферията на образователната система и не се възползват от обучението, което е жизненоважно за тяхното интелектуално и социално развитие.

Факторите, свързани с бедността, като безработица, болести и неграмотност на родителите, увеличават многократно риска от непосещаване на училище и отпадане на детето от училище.

Безспорно много деца в неравностойно положение са принудени да изоставят образованието си поради здравословни проблеми, свързани с недохранване,Изкуствено озеленяване или за да работят и да осигуряват издръжка на семейството.

Финансов дефицит на развиващите се страни

Универсалното начално образование е основен въпрос и значителен проблем за много държави.

Много развиващи се страни не разполагат с необходимите финансови ресурси за създаване на училища, осигуряване на учебни материали, нито за набиране и обучение на учители. състезателна математика 1 клас Средствата, обещани от международната общност, обикновено не са достатъчни, за да позволят на държавите да създадат образователна система за всички деца.

По същия начин липсата на финансови ресурси се отразява на качеството на преподаването. Учителите не се ползват от основно обучение, а в училищата, които не са достатъчни, има свръхголеми класове.

Този излишък води до класове, в които много различни образователни нива са принудени да бъдат заедно, което не позволява на всяко отделно дете да се възползва от образование, адаптирано към неговите нужди и способности. състезателна математика 4 клас В резултат на това процентът на отпадналите от училище деца и неуспехите в образованието остават високи.

Преглед на правото на образование в световен мащаб

Най-засегнати региони.

В резултат на бедността и маргинализацията повече от 72 милиона деца по света остават без образование.

Африка на юг от Сахара е най-засегнатият район с над 32 милиона деца в Декември начална училищна възраст, които остават без образование. Централна и Източна Азия, както и Тихоокеанският регион, също са сериозно засегнати от този проблем с над 27 милиона необразовани деца.

Освен това тези региони трябва да решат и продължаващите проблеми с образователната бедност (дете, което учи по-малко от 4 години) състезателна математика 3 клас и крайната образователна бедност (дете, което учи по-малко от 2 години).

Това се отнася основно за Африка на юг от Сахара, където повече от половината деца получават образование за по-малко от 4 години. В някои страни, като Сомалия и Буркина Фасо, повече от 50 % от децата получават образование за период, по-кратък от 2 години.

Липсата на училищно образование и лошото образование оказват отрицателно въздействие върху населението и страната.  Децата напускат училище, без да са придобили основни знания, което значително възпрепятства социалното и икономическото развитие на тези страни.

Неравенство между момичетата и момчетата: образованието на момичетата е застрашено

Днес момичетата са тези, които имат най-малък достъп до образование. Те съставляват повече от 54 % от населението в света, което не посещава училище.

Този проблем се среща най-често в арабските държави, в Аvigea Централна Азия и в Южна и Западна Азия и се обяснява главно с културното и традиционно привилегировано Съдове за озеленяване отношение към мъжете. Момичетата са обречени да работят в семейния дом, докато момчетата имат право да получат образование.

В Африка на юг от Сахара над 12 милиона момичета са изложени на риск никога да не получат образование. В Йемен повече от 80 % от момичетата никога няма да имат възможност да ходят на училище. Още по-тревожно е, че някои Аvigea държави като Афганистан или Сомалия не полагат никакви усилия за намаляване на разликата между момичетата и момчетата по отношение на образованието.

Въпреки че много развиващи се страни могат да се поздравят с драстичното намаляване на неравенството между момичетата и момчетата в образованието,  Екзотични растения все още са необходими много усилия, за да се постигне всеобщо начално .